Rozdział  I


Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych QL School Profesjonalnego Studia Językowego Karoliny Gac.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

QL School - QL School Profesjonalne Studio Językowe Karolina Gac.

Adres QL School - 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 42/2a.

Słuchacz - osoba będąca uczestnikiem zajęć językowych .

Raty - opłata za uczestnictwo w zajęciach rozkładana jest na kilka nieoprocentowanych płatności zgodnie z Tabelą Opłat.

Lektor - nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć. 

Umowa - umowa o świadczenie usług pedagogicznych zawierana z każdym Słuchaczem 
lub opiekunem prawnym Słuchacza.

e-Dziennik – platforma elektroniczna w której zawierane są informacje o frekwencji Słuchacza, o zakresie materiału, który był omawiany na każdych zajęciach, informacje o pracy domowej i uwagi na temat Słuchacza. Atrybuty dostępu do e-Dziennika w postaci nazwy użytkownika ( login ) i hasła ( password ) generowane są indywidualnie dla każdego Słuchacza i przesyłane w postaci e-maila, na adres który został podany w Umowie.

QL NEWS – zakładka informacyjna na stronie www.qlschool.pl, która jest własnością QL School PSJ Karolina Gac.

 

Rozdział  II


Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych

§ 1

Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki: 

 1. osobiście lub w jego imieniu opiekun prawny podpisał Umowę z QL School, 
 2. nie zalega z regulowaniem należności wobec QL School,
 3. stosuje się do zasad Regulaminu,

§ 2

 1. Słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka.
 2. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż początkujący, zobowiązany jest do napisania nieodpłatnego testu gramatyczno – leksykalnego lub odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Na tej podstawie Lektor ocenia stopień opanowania języka i proponuje uczestnictwo w odpowiedniej grupie językowej.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu.

 

§ 3

 1. Każdy Słuchacz lub opiekun  prawny Słuchacza jest zobowiązany do systematycznego ( minimalnie raz w tygodniu ) sprawdzania informacji w e-dzienniku i zakładki QL News na stronie www.qlschool.pl .
 2. Każdy Słuchacz niepełnoletni jest zobowiązany do systematycznego odrabiania prac domowych.
 3. Każdy Słuchacz jest zobowiązany do systematycznego pisania testów gramatyczno- leksykalnych na podstawie opracowanego podczas zajęć materiału. W/w testy QL School udostępnia swoim Słuchaczom.
 4. W przypadku nieobecności słuchacz zobowiązany jest do sprawdzenia informacji o zajęciach w e-Dzienniku oraz samodzielnego odrobienia zaległości zarówno z lekcji jak i zadania domowego.

§ 4

 1. Każdy Słuchacz QL School ma prawo do wypełnienia pisemnej, anonimowej ankiety oceniającej sposób przygotowania i przeprowadzenia zajęć przez Lektora. W ankiecie tej przysługuje mu również prawo do współtworzenia zajęć językowych poprzez ciekawe pomysły, za aprobatę Lektora.
 2. Słuchacze mają prawo (w szczególnych sytuacjach np. szkolna wycieczka) do przełożenia terminu zajęć, jeżeli przekażą informację Lektorowi  z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Lektora, zgoda większości Słuchaczy, a także wolny termin w harmonogramie QL School. W przypadku niespełnienia w/w warunków zajęcia odbywają się zgodnie z przewidzianym t