Dane kontaktowe osoby  prowadzącej serwis internetowy, a zarazem sprzedawcy i  administratora sklepu internetowego:
 
QL School PSJ Karolina Gac
Ul. Orfeusza 42/2A
80-299 Gdańsk
NIP 586-213-45-57
Tel.: +48 661-020-021
email: sekretariat@qlschool.pl
http://www.qlschool.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE
    1. Serwis https://www.qlschool.pl (dalej nazywany Serwisem) jest serwisem internetowym prowadzonym przez QLSchool PSJ Karolina Gac ul. Orfeusza 42/2A, 80-299,  NIP 5862134557,  REGON 220849156, która prowadzi jednocześnie sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.qlschool.pl .
    2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu https://www.qlschool.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.qlschool.pl  należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, który można pobrać, utrwalić oraz wydrukować. Korzystanie z Serwisu oraz Sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
    3. Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych informacjami na temat możliwości nauki języków obcych oferowanych przez QLSchool PSJ Karolina Gac
    4. Pytania użytkowników dotyczące korzystania z Serwisu oraz Sklepu internetowego należy kierować na adres sekretariat@qlschool.pl,
    5. Niniejszy Regulamin został wydany m.in. na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w oparciu o  ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
    6. Regulamin serwisu oraz sklepu internetowego (dalej Regulamin) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://www.qlschool.pl oraz warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży usług QLSchool PSJ Karolina Gac poprzez Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: https://www.qlschool.pl
    7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność, sposób wykonania oraz cenę złożonych wcześniej zamówień.

II. DEFINICJE


    1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.qlschool.pl, za pośrednictwem którego zawierana jest drogą elektroniczną Umowa sprzedaży i jeżeli stroną jest Konsument to sprzedaż odbywa się na warunkach uregulowanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).
    2. Sprzedawca –  QLSchool PSJ Karolina Gac ul. Orfeusza 42/2A 80-299 Gdańsk,  NIP 5862134557, REGON 220849156.
    3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
    4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
    5. Klient  – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która poprzez Sklep internetowy zawiera umowę sprzedaży usług oferowanych poprzez stronę Sklepu internetowego, związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    6. Uczestnik/ Kursant – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Kursie a) Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo b) nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody jej przedstawiciela ustawowego na jej udział w Kursie. Uczestnikiem/Kursantem może być Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży Produktu oferowanego w sklepie internetowym, przy czym w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi jest to wskazana przez Klienta z imienia i nazwiska osoba trzecia.
    7. Użytkownik – Kupujący, Kursant lub osoba odwiedzająca Serwis lub Sklep internetowy.
    8. Szkoła/QLSchool  –  QL School PSJ Karolina Gac ul. Orfeusza 42/2a 80-299 Gdańsk.
    9. Produkt – kurs  językowy realizowany przez QL School PSJ Karolina Gac (opisany szczegółowo w opisie produktu oraz w regulaminach poszczególnych kursów, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu).
    10. Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą  zawarta z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
    11. Cena – podana w ofercie Sklepu internetowego cena usług. Ceny podane są w walucie polskiej i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla Użytkownika jest cena aktualna w chwili dokonania zakupu.
    12. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o usługach znajdujące się na stronie Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. ZAWARCIE UMOWY


    1. Przed zawarciem Umowy Uczestnik/Kursant powinien wykonać bezpłatny test poziomujący przesłany przez szkołę QLSchool poprzez email. Celem ustalenia właściwego poziomu kursu, chyba że ma miejsce kontynuacja nauki w Szkole i preferowany jest wybór kursu stanowiącego kontynuacje  kursu dotychczas realizowanego przez Użytkownika/Kursanta. Wyniki testu zostaną przesłane na wskazany adres e-mail.
    2. Celem zawarcia Umowy Użytkownik powinien:
        a. dokonać wyboru kursu dostępnego w Sklepie internetowym https://www.qlschool.pl w zakładce BE QL ONLINE.
        b. Zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i zaakceptować ich treść.
        c. Przyciśnąć przycisk ZAMAWIAM.
        d. Prawidłowo wypełnić formularz „Dane Zamawiającego”.
        e. Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.              
        f. Dokonać zakupu poprzez przyciśnięcie przycisku PŁACĘ.
    3. Po dokonaniu zapłaty, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres mailowy potwierdzenie zawarcia Umowy, która jest zawierana z chwilą zapłaty ceny.

IV. FORMY PŁATNOŚCI


Zapłata jest możliwa tylko w formie płatności on-line realizowanej poprzez:  system płatności on-line PAY U – obsługiwany przez firmę PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, Kapitał zakładowy: 4.944.000 złotych w całości opłacony. Firma wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP1/2012, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

V. PRAWO KONSUMENTA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY USŁUGI W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ.

    1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 przywołanej Ustawy) – w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania Umowy sprzedaży. Warunkiem dotrzymania wskazanego terminu jest wysłanie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. Pismo można m.in. wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru Oświadczenia o odstąpieniu nie jest obowiązkowe.
    2. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
    3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
    4. W przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Przedmiotowa kwota zostanie potrącona z ceny zwracanej Konsumentowi za kurs.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI


    1. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Sprzedający tj. QL School PSJ Karolina Gac z siedzibą w Gdańsku, który w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i Sklepu internetowego, zgodnie z przepisami Ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  Szczegółowe informacje zawarte zostały w zakładce Polityka prywatności.
    2. Korzystanie z Serwisu co do zasady nie wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Podanie danych jest niezbędne tylko w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym dokonania zakupów w Sklepie internetowym.
    3. Dane podane przy zgłoszeniu przez Użytkownika zapytania/prośby o kontakt będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie/nawiązania kontaktu, chyba że Użytkownik zezwoli na wykorzystanie jego danych w szerszym zakresie.
    4. Dane zbierane przy zakupie usług oferowanych przez QLSchool  PSJ Karolina Gac przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz dla prawnie usprawiedliwionych celów, w szczególności marketingu świadczonych usług.
    5. Organizator gwarantuje Użytkownikom/Klientom będących osobami fizycznymi oraz Uczestnikom/Kursantom prawo dostępu do treści ich danych osobowych i do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w kursie.
    6. Podczas korzystania z Serwisu, w komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki Cookies, przez które rozumie się małe pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych przez dany komputer. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

    1. Umowa zawierana jest na terenie polski i pod jurysdykcją prawa polskiego.
    2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
    4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
    5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )
    6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. –
    7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
    8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
    9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
    10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.)
    11. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
    12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Zabrania się ich kopiowania.
    13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
    14. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
    15. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
        1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego w wyniku zawarcia Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214)
        2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Zasady i tryb procedury mediacji powadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej
    16. Treść załączników nr 1 i 2  stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin kursów QLSchool

1.Regulamin grupowych kursów języków obcych.

2.Regulamin indywidualnych kursów języków obcych.

1. Regulamin grupowych kursów języków obcych

Przedmiot umowy

 1. Umowa została zawarta na podstawie oferty kursów językowych przedstawionej Kupującemu.
 2. Zakup kursu w sklepie on-line jest momentem wiążącym obie strony.
 3. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka obcego w sposób przedstawiony w opisie produktu.
 4. Zajęcia grupowe będą odbywały się wg harmonogramu przedstawionego w opisie produktu lub wg ustalonego terminarza z grupą.
 5. Lekcyjna nauczania grupowego określona jest w opisie produktu.
 6. Nauczanie odbywa się w grupach, których wielkość określona jest w opisie produktu,  dobranych pod względem zaawansowania językowego.
 7. Umowę zawiera się na okres przedstawiony w opisie produktu.      

Obowiązki QLSchool

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej i sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników kursu o odwołaniu zajęć.
 3. Szkoła zobowiązuje się do wydania świadectwa na zakończenie kursu, zawierającego ocenę nauki uczestnika kursu.
 4. Szkoła zobowiązuje się do udzielania bieżących informacji o postępach w nauce rodzicom i opiekunom słuchaczy niepełnoletnich.

Obowiązki Uczestnika kursu

 1. Udział w teście poziomującym, którego celem jest ustalenia właściwego stopnia znajomości wybranego języka kursowego.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach, wykonywania pracy domowej.
 3. Uczestnik zakupuje podręcznik polecony przez Szkołę, którego cena nie jest wliczona w cenę kursu.
 4. Warunkiem przejścia na kolejny poziom nauczania jest uzyskanie pozytywnej oceny zespołu lektorskiego.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w QLSchool oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnikowi przysługuje prawo do zapisu obejrzenia zapisu audio i wideo z zajęć. Informację o planowanej nieobecności oraz chęci obejrzenia zajęć należy zgłosić drogą emailową pod adresem sekretariat@qlschool.pl. lub sms pod nr. tel. +48 661-020-021 co najmniej 4h przed zajęciami.

Płatności

 1. Cena kursu zostaje ustalona w opisie produktu i jest zależna od typu kursu, liczby godzin lekcyjnych oraz od wielkości grupy.
 2. Rezygnacja z kursu ze strony Kupującego może nastąpić w trakcie trwania kursu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub drogą emailową pod adresem sekretariat@qlschool.pl. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania semestru (z uwzględnieniem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy) kwota za pozostałe godziny zajęć zostaje zwrócona Kupującemu.
 3. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs.

Reklamacje

Klient QLSchool ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej świadczonych usług lub działalności QLSchool, a szkoła ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie skargi.
 2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane kontaktowe Klienta (telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
 3. Klient może składać skargę/reklamację w formie:  pisemnej na adres QLSchool; osobiście, w siedzibie QLSchool; emailową na adres: sekretariat@qlschool.pl

2.Regulamin indywidualnych kursów języków obcych.

Przedmiot umowy


    1. Umowa została zawarta na podstawie przedstawionej Kupującemu oferty kursów językowych w momencie zakupu produktu w sklepie on-line.
    2. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka angielskiego w systemie nauczania indywidualnego w liczbie określonej w opisie produktu. 

3.Zajęcia będą odbywały się w terminie ustalonym między kupującym a szkołą,  drogą mailową, (sekretariat@qlschool.pl).

 

Obowiązki Szkoły


    1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej, sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą.
    2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestnika kursu o odwołaniu zajęć.

     3. Szkoła zobowiązuje się do wydania świadectwa na zakończenie kursu, zawierającego ocenę nauki uczestnika kursu.

 

Obowiązki Uczestnika

 1. Udział w teście poziomującym, którego celem jest ustalenia właściwego stopnia znajomości wybranego języka kursowego.

       2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestniczenia w zajęciach, wykonywania pracy domowej.

      3. Uczestnik ma prawo odwołać nie więcej niż 25% zajęć w miesiącu.  W przypadku odwołania większej liczby zajęć, Szkoła ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bądź obciążyć kursanta opłatą za odwołane zajęcia, niezależnie od tego, czy zostały odwołane terminowo.
     4. Uczestnik zakupuje podręcznik polecony przez Szkołę, którego cena nie jest wliczona w cenę kursu.
     5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu QLSchool  oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.

Płatności

    1. Cena za cały pakiet lub opłata miesięczna przedstawiona jest w opisie produktu.

Uprawnienia Uczestnika


    1. Uczestnik kursu indywidualnego ma możliwość odwołania zajęć. Za odwołanie zajęć rozumie się poinformowanie sekretariat QLSchool telefonicznie, mailem lub osobiście o niemożności odbycia się lekcji w terminie 24 godzin przed planowanym terminem zajęć. Zajęcia odwołane w terminie krótszym niż 24 godziny traktowane są jako zajęcia, które się odbyły i ponoszony jest ich koszt.
    2. Uczestnik ma możliwość zgłaszania QLSchool, wszelkich uwag dotyczących działalności Szkoły, programu nauczania  i sposobu prowadzenia zajęć.
Rezygnacje
    1. Rezygnacja z kursu przez Kupującego może nastąpić w trakcie trwania kursu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
    2. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w biurze szkoły lub drogą mailową (sekretariat@qlschool.pl). W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania semestru (z uwzględnieniem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy) kwota za pozostałe godziny zajęć zostaje zwrócona Kupującemu.
    3. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs.
Reklamacje

Klient QLSchool PSJ Karolina Gac, ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej świadczonych usług lub działalności szkoły, a szkoła ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni według poniższych zasad:
    1. Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie skargi.
    2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane kontaktowe Klienta (telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
    3. Klient może składać skargę/reklamację w formie:
– pisemnej – osobiście, w siedzibie QLSchool PSJ Karolina Gac
– elektronicznej – skargę/ reklamację należy wysłać na adres sekretariat@qlschool.pl.

Załącznik nr 2.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat: QL School PSJ Karolina Gac ul. Orfeusza 42/2A, 80-299 Gdańsk; email: sekretariat@qlschool.pl
 
Ja niniejszym informuję(*) o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży/o świadczenie następującej usługi(*)
 
Data zawarcia umowy: ………………………………………………………….
 
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………
 
Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
……………………………………………………………………………………………………………
Data