Rozdział  I


Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych QL School Profesjonalnego Studia Językowego Karoliny Gac.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

QL School - QL School Profesjonalne Studio Językowe Karolina Gac.

Adres QL School - 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 42/2a.

Słuchacz - osoba będąca uczestnikiem zajęć językowych .

Raty - opłata za uczestnictwo w zajęciach rozkładana jest na kilka nieoprocentowanych płatności zgodnie z Tabelą Opłat.

Lektor - nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć. 

Umowa - umowa o świadczenie usług pedagogicznych zawierana z każdym Słuchaczem 
lub opiekunem prawnym Słuchacza.

E-Dziennik – platforma elektroniczna w której zawierane są informacje o frekwencji Słuchacza, o zakresie materiału, który był omawiany na każdych zajęciach, informacje o pracy domowej i uwagi na temat Słuchacza. Atrybuty dostępu do e-Dziennika w postaci nazwy użytkownika ( login ) i hasła ( password ) generowane są indywidualnie dla każdego Słuchacza i przesyłane w postaci e-maila, na adres który został podany w Umowie.

QL NEWS – zakładka informacyjna na stronie www.qlschool.pl, która jest własnością QL School PSJ Karolina Gac.

 

Rozdział  II


Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych

§ 1Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki: 


 1. podpisał Umowę z QL School, 

 2. nie zalega z regulowaniem należności wobec QL School,
 3. stosuje się do zasad Regulaminu,

§ 2 1. Słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka.
 2. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż początkujący, zobowiązany jest do napisania nieodpłatnego testu gramatyczno – leksykalnego lub odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Na tej podstawie Lektor ocenia stopień opanowania języka i proponuje uczestnictwo w odpowiedniej grupie językowej.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

 

§ 3

 1. Każdy Słuchacz lub opiekun  prawny Słuchacza jest zobowiązany do systematycznego ( minimalnie raz w tygodniu ) sprawdzania informacji w e-dzienniku i zakładki QL News na stronie www.qlschool.pl .
 2. Każdy Słuchacz niepełnoletni jest zobowiązany do systematycznego odrabiania prac domowych.
 3. Każdy Słuchacz jest zobowiązany do systematycznego pisania testów gramatyczno- leksykalnych na podstawie opracowanego podczas zajęć materiału. W/w testy QL School udostępnia swoim Słuchaczom.
 4. W przypadku nieobecności słuchacz zobowiązany jest do sprawdzenia informacji o zajęciach w e-Dzienniku oraz samodzielnego odrobienia zaległości zarówno z lekcji jak i zadania domowego.

§ 4

 1. Każdy Słuchacz QL School ma prawo do wypełnienia pisemnej, anonimowej ankiety oceniającej sposób przygotowania i przeprowadzenia zajęć przez Lektora. W ankiecie tej przysługuje mu również prawo do współtworzenia zajęć językowych poprzez ciekawe pomysły, za aprobatę Lektora.
 2. Słuchacze mają prawo (w szczególnych sytuacjach np. szkolna wycieczka) do przełożenia terminu zajęć, jeżeli przekażą informację Lektorowi  z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Lektora, zgoda większości Słuchaczy, a także wolny termin w harmonogramie QL School. W przypadku niespełnienia w/w warunków zajęcia odbywają się zgodnie z przewidzianym terminem podanym w harmonogramie zajęć.
 3. Informowanie Słuchaczy o odwołaniu zajęć lub dniach wolnych od zajęć odbywa się poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.qlschool.pl w zakładce QL News, informację w e-dzienniku QL School, emailem lub sms-em. Zajęcia odwołane z przyczyn niezależnych od Słuchaczy odrabiane są w pierwszym wolnym terminie odpowiadającym większości Słuchaczy i Lektorowi.

 

 1. Maksymalna liczba Słuchaczy w jednej grupie nie może przekraczać 6 osób, o ile nie stanowi inaczej Umowa.
 2. Zabrania się osobom, które nie są Słuchaczami QL School uczestnictwa w zajęciach językowych. W szczególnych sytuacjach należy się zwrócić z prośbą do Lektora oraz uczestników zajęć o wyrażenie takiej zgody. 

 3. Używanie telefonów komórkowych w sali językowej podczas prowadzonych zajęć oraz przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone pod groźbą opuszczenia sali.
 4. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego przychodzenie na zajęcia. 

 5. Za szkody spowodowane przez Słuchacza niepełnoletniego i jego zachowanie odpowiadają Opiekunowie,

 

§ 5

 1. Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie po złożeniu w siedzibie  lub przesłaniu listem poleconym na adres siedziby QL School,   pisemnej informacji z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia..

§ 6


W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie, QL School ma prawo, w porozumieniu ze słuchaczami:

 1. powiększyć  liczebność grupy ( jednak nie więcej niż 6 osób).
 2. Zmniejszyć  ilość godzin
lub  zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną.

 

 Rozdział III

 

Opłaty kursowe oraz materiały do zajęć.

 

§ 1

 1. Opłaty za pierwszy miesiąc  kursu językowego należy wnieść właścicielowi QL School za potwierdzeniem, lub przelewem na konto bankowe QL School w terminie oznaczonym w umowie.
 2. Słuchacze korzystający z ratalnego systemu płatności, zobowiązani są do wnoszenia opłat z góry do piątego dnia każdego miesiąca. W przypadku  trzykrotnego przekroczenia ponad 30-dni  terminu płatności,  QL School zastrzega sobie prawo anulowania zniżek za kurs o których  mowa w rozdziale III , §1, pkt.5  i naliczenia opłat zgodnie z tabelą opłat za kurs oraz dodatkowo naliczenia odsetek ustawowych.


 3. W szczególnych przypadkach  istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, co wymaga formy pisemnej oraz zgody właściciela QL School.
 4. Zniżka 4% może zostać zastosowana w przypadku:
  1. Zgłoszenia się całej grupy,
  2. Kontynuowania nauki dłużej niż 1 rok w QL School,
  3. Uczestnictwa w kursach więcej niż 1 osoby z rodziny.

§ 2

 

 1. QL School zwraca całość wniesionej opłaty za 1 miesiąc lub za cały semestr, jeżeli Słuchacz zrezygnuje w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kursu.
 2. QL School zwraca wniesioną opłatę, jeżeli Słuchacz wniósł opłatę jednorazowo za cały semestr, za każdy nie rozpoczęty miesiąc nauki.

 

§ 3

W przypadku dołączenia do grupy w trakcie roku szkolnego, nowego słuchacza obowiązuje ratalna cała opłata miesięczna.

§ 4                                                                                                      

 Słuchacze samodzielnie lub poprzez QL School, nabywają podręczniki wskazane przez Lektora.

 

 Rozdział IV


Postanowienia końcowe

§ 1

 1. QL School wystawia świadectwa uczestnictwa w zajęciach po zakończonym roku szkolnym.
 2. Słuchacz QL School może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN
.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.